תקנון, תנאי שימוש ומדיניות משלוחים

ברוכים הבאים לאתר של טליה ברשטיין

כללי
אתר טליה ברשטיין שכתובתו באינטרנט הינה https://talyabershtein.com/ (להלן: “האתר”) ושמצוי בבעלות טליה ברשטיין, מפתח תקווה (להלן: “הבעלים”), הינו אתר מקוון. כל ההוראות בתקנון זה החלות על האתר וכל התייחסות אחרת בתקנון לאתר משמע האתר והבעלים, ביחד ולחוד. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפנייה היא לנשים ולגברים כאחד.
האתר מהווה בלוג אישי וחנות לרכישת עבודות אמנות מקוריות ובכללן אך לא רק איורים, ציורים, צילומים וכדומה (להלן: “המוצר” או “המוצרים”) בין החברה/אתר לבין אנשים המעונינים לרכוש (להלן: “המשתמשים”). מטרת תקנון זה הינה להסדיר את היחסים ביניהם לבין האתר.
כל שימוש באתר, ובפרט כל רכישה של המוצרים באמצעות האתר, כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. המשתמשים מוחזקים כמי שהסכימו ואישרו את תנאי תקנון זה, זאת כתנאי מוקדם לאפשרות לרכוש או למכור את באמצעות האתר. 
אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון זה להלן בקפידה, בטרם תבצע כל פעולה באתר, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך (המשתמש) לבין האתר. מובהר כי השימוש באתר מהווה הודעה מצדך כי קראת את הוראות תקנון זה, הבנת אותם והנך מסכים להם ללא הסתייגות.
האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה מעת לעת, והנוסח העדכני של התקנון כפי שיופיע באתר האינטרנט הוא שיחייב את הבעלים והמשתמש. בכל מקרה של אי-התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם מטעם החברה, לרבות באתר, תגברנה הוראות תקנון זה. 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר שומר על זכותו לשנות ולעדכן את העמלות אותן הוא גובה בהתאם לשיקול דעתו המוחלט.
האתר לא יישא בכל אחריות לתוכנם של קישורים (“לינקים”) באתר המפנים לאתרי אינטרנט אחרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר אודות המוצרים שמוצעים למשתמש באותם קישורים.
בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לאתר, ניתן לפנות אלינו באתר באמצעות השארת פרטי דואר אלקטרוני ו/או מס’ טלפון בדף כאן  ונציג האתר יחזור אליך.
 

מדיניות משלוחים

עלות המשלוח אינה כלולה במחיר המוצר/יצירה.

זמן אספקת המוצר בתוך גבולות מדינת ישראל הינו עד 14 ימי עסקים. מנין הימים יחל מרגע ביצוע ההזמנה והתשלום בפועל.
המשלוח מתבצע באמצעות חברת משלוחים חיצונית ותעשה בהתאם למדיניותה ונהליה.
במקרה בו יחול עיכוב באספקת המוצר בשל נסיבות/אירועים שאינן תלויות בחברה ו/או בשל כח עליון, החברה תיידע את הרוכש בדבר העיכוב ותאפשר לו לבחור בין ביטול העסקה והשבת כספו ובין קביעת מועד אספקה אחר.
הבעלים תהיה פטורה מכל אחריות בגין עיכוב באספקת המוצר,לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה מכל סוג נגד החברה ו/או מפעילי האתר בקשר עם עיכוב כאמור והטענות ככל ויהיו, יהיו מופנות לחברת המשלוחים בלבד.

מחיר משלוח- 50-250 ש”ח בהתאם לגודל המוצר ובהתאם ליעד ויקבע ע”י חברת המשלוחים

ניתן לקבל את המוצרים בסטודיו של טליה ברשטיין בתאום מראש בטלפון 054-2269070

הזכות לרכוש מוצרים באתר 

רק בגירים בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המוכרות בישראל, רשאים לעשות שימוש באתר. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא הוראות תקנון זה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או באמצעות הוריך או האפוטרופוס שלך) אינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
האתר יהא רשאי למנוע מהמשתמש את השימוש בו, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, וזאת בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים: 
אם מסר במכוון פרטים שגויים.
אם עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה שכזה, או אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם.
אם הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם האתר ו/או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור הנכס שרכש באתר.

 -המוצרים המוצעים למכירה באתר ורכישתם
האתר יהא רשאי למנוע מהמשתמש את השימוש בו, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, אם המשתמש ביצע אחת מהפעולות המפורטות להלן, על אף שהתחייב בזה שלא לבצע:
התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של האתר ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של מידע עובדתי אודות המשתמש או הירשמות במספר כתובות דוא”ל שונות;
הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, לרבות החברה; 
הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) או כל קוד מחשב אחר המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש האתר ו/או בשימוש משתמשים אחרים;
הפצת “דואר זבל” (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר;
שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע;
פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת של האתר ו/או הבעלים:
הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של האתר;
שימוש בכל רובוט, “תולעת”, (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר;
קטיעה של הפעילות התקינה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר);
שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא;
איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות.
תמונות המוצרים באתר נועדו לשם המחשה בלבד וייתכן כי יהיו הבדלים ( גוון, צבע , פרופורציה וכד’ ) בין התמונה לבין המוצר הנמכר. 
התוכן ויצירות המוצגות באתר הן בבעלות מלאה ובלעדית של היוצר/גלריה ואין בעצם השימוש באתר כדי להעניק כל זכות מכל סוג שהוא בהן.
מחיריהם של המוצרים נמסרים על-ידי היוצר/האתר בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. ייתכן מקרה של טעות סופר ביחס למידע על היצירה לרבות לעניין מחיר, במקרה כזה, לא יוכל המשתמש להינות מהטעות, והוא יהיה רשאי לרכוש את המוצר במחירו הנכון .
אין לפרסם באתר הצעה למכירה ו/או לרכישה של מוצר שמכירתו או הצעתו אסורה על פי דין ו/או שרכישתו מחויבת בקבלת היתרים ו/או אישורים ו/או רישיונות מהרשויות המוסמכות, אלא באישור מראש ובכתב של האתר ובכפוף לכל הוראות הדין הרלבנטיות. בכל מקרה האתר לא ישא באחריות בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין או בעקיפין, בקשר עם מכירה ו/או רכישה של המוצר כאמור. 
האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע קטגוריות שונות למוצרים השונים המפורסמים בו ולסווגם בהתאם לאותן קטגוריות, לפי שיקול דעתו הבלעדי. האתר לא יהיה אחראי לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש בסיווגים או בקטגוריות האמורים.
האתר ו/או המשתמש רשאים להפסיק בכל עת, וללא הודעה מראש, כל פרסום באתר ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר בקשר לאמור.

הערות באתר; תגובות; סקרי אמינות; מדריכים מקצועיים 
באתר מתפרסמים גם תכנים אשר מקורם במשתמשי האתר, לרבות הערות, פוסטים, חוות דעת והמלצות, המאפשרים החלפת מידע, תכנים ורשמים בין משתמשי האתר (להלן: “הערות”). פרסום ההערות, כתיבת תגובה להערות, והצפייה בהן פתוחים לשימושם של משתמשים אחרים. חלק מהפרטים אשר נמסרו על-ידי המשתמש, לרבות שם ועיר מגורים, עשויים להופיע בעת פרסום ההערות באתר. ההערות עשויות לכלול ציון אשר ינתן על ידי גולשים למתווכים ואו משתמשים אשר מפרסים את נכסם במספר קריטריונים מוגדרים מראש וכן באמצעות מלל חופשי. 
המבקש לפרסם הערה באתר, יתייחס בהמלצתו למפרסם או למוצר על פי התרשמותו וחוות דעתו הסובייקטיבית בלבד. 
האתר אינו אחראי לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה בהערות על ידי גורמים שאינם האתר, והוא לא יישא בכל אחריות בנדון.
האתר רשאי לבטל את ההערות והתגובות להן, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות, אך לא רק, במקרים בהם לדעתו ההמלצה או התגובה איננה אמינה. 
על המשתמשים באתר האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מפרסום הערה ועליהם להימנע מלפרסם באתר: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות האתר; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של המתווך ו/או המשתמש ו/או צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות למשתמש; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או (11) תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי האתר רשאי שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים, אולם אין באמור כדי לחייב את האתר בדיקה של המלצות כאמור. כל משתמש הנפגע מפרסום חוות דעת בשל אחד מהסעיפים הנ”ל רשאי לפנות לאתר בכתובת taly@alyabershtein.com בבקשה להסיר את חוות הדעת, ולאתר שיקול הדעת המוחלט בעניין זה.
31. כל ההמלצות והתגובות להן מתפרסמים על דעת המשתמשים בלבד והם עשויים להכיל תכנים שאינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. האתר אינו אחראי לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו למשתמש אם יפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בהמלצות וכל הסתמכות עליהם הינה באחריות הבלעדית של המשתמש.

מדיניות הפרטיות
האתר מתחייב לעשות, כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים בו ולאבטח את המידע הנשמר באתר. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות האתר להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם. ככל שיעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור באתר, לרבות מידע שנאגר אודות משתמשים, ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו.
האתר לא יעביר פרטים מזהים אודות המשתמש לצד שלישי, למעט לעובדי החברה, ולכל ערכאה שיפוטית, לכל רשות ולכל גורם הרלוונטי לפעילות האתר ולמעט במקרים הבאים:
אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודות המשתמש לאחר.
אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם האתר או מי מטעמו.
בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין האתר.
אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים באתר.
אם המשתמש עשה באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
אם פרטי המשתמש משמשים גורם כלשהו לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; 
הפרטים אשר נמסרים בעת הגשת הצעה ו/או בעת רישום לאתר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של האתר ובמאגרי המידע של המתווכים.
האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאות המשתמש באתר, מידע אודות הרגלי הקניה של המשתמש, נכס שרכש, נכסים בהם הביע עניין, עמודים שצפה בהם, הצעות שענינו אותו, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב-Cookies, על מנת שזה ישמש את האתר בכניסותיו הבאות של המשתמש לאתר.. 
Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשב המשתמש (לעניין זה, מחשב המשתמש – לרבות טלפון נייד ו/או כל מכשיר קצה אחר באמצעותו נעשה שימוש באתר) על ידי שרת אינטרנט, המאפשר זיהוי מהיר ויעיל של המשתמש וכן מאפשר איסוף מידע אישי על העדפות המשתמש כדוגמת סוג הנכסים ו/או אתרים המועדף על המשתמש, דרכי הגישה שלו לאתר, סוג האינפורמציה שהוא מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין של המשתמש וכיו”ב.

באישור תנאי תקנון זה ובעצם השימוש באתר, המשתמש מתיר לחברה להשתיל Cookie על מחשבו, להשתמש במידע המונפק ו/או האגור ב-Cookie ולזהות את המשתמש על פיו. המשתמש יכול למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קובצי Cookies באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות בדפדפן האינטרנט שלו, אולם הדבר יחייב אותו לשוב ולהקליד בכל כניסה לאתר את שם המשתמש והסיסמא, במקרים בהם רישומם מתחייב מאופי השירות שהוא מבקש לקבל באתר.

האתר רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסר המשתמש בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיו בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. האתר יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מזהים את המשתמש באופן אישי. 
האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות אל המשתמש בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל-פה, לרבות במסרונים (SMS) בכל מידע הקשור באתר וכן בנוגע להצעות פרסומיות (לרבות הצעות מטעם צדדים שלישיים), אלא אם המשתמש ציין בפני האתר כי אינו מעוניין בכך. בעצם השימוש באתר ובאישור תקנון זה המשתמש נותן את הסכמתו לתנאי השימוש ואת הסכמתו לקבלת “דבר פרסומת” כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב – 1982, וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. באפשרות המשתמש להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליו.
האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש סביר לצורכי תדמית בלבד בשמות המשתמשים .
האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש בתמונות המועלות לאתר על-ידי המשתמש, ובכלל זה לצורך קידום ושיתוף הניוזלטר של האתר וכיו”ב.
מסירת פרטים בעת הרישום ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצד משתמשי האתר לכל השימושים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.

אחריות
האתר לא ישא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי לכל מקרה בו פעילותו התקינה של האתר תיפגע ו/או תופרע ו/או למקרה בו לא ניתן יהיה לעשות שימוש באתר בשל הפסקות ו/או תקלות כלשהן (ובכלל זה נפילת שרתי האתר, פריצה למחשבי האתר, שגיאות בקוד האתר, הפסקות חשמל וכיו”ב) בעטיין לא ניתן יהיה לפרסם את הנכסים. 
השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is), ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בגין תכונות האתר ומגבלות השימוש בו. האתר אינו מתחייב כי השימוש באתר יתאפשר בצורה תקינה מכל מחשב ו/או מכשיר קצה אחר של המשתמש, וכן לא יהיה אחראי לתוצאות העלולות להיגרם למשתמש ו/או למחשב ו/או למכשיר הקצה שלו כתוצאה מאי התאמה ו/או חוסר אינטגרציה בין מערכות המחשב של האתר לבין מערכות המחשב של המשתמש ו/או מהימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים באתר. השימוש באתר יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
האתר לא יהיה אחראי, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשית עושר וכדומה), כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר (ובכלל זה שימוש הנובע מהפניה לאתרים אחרים באמצעות קישורים מהאתר) ו/או בשירותים המוצעים בו ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי-תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבו של המשתמש (ו/או כל מכשיר קצה אחר בו נעשה שימוש לצורך גלישה לאתר) ו/או למידע המאוחסן במחשב המשתמש ו/או במכשיר הקצה האחר ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והמשתמש מצהיר בזאת כי הוא לבדו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר הוא עושה באתר ו/או בשירותים המוצעים בו. 
האתר לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשים באתר או ע”י כל גורם אחר במסגרת השימוש באתר.
האתר לא ישא בכל אחריות לתוכן שיפורסם על ידי ציבור המשתמשים באתר.
האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, באופן זמני או קבוע, את הפעילות בו, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה כלפי האתר בקשר לאמור. האתר רשאי בכל עת לשנות את מבנהו, מראהו, אופיו, זמינות השירותים ו/או התנאים המוצעים בו ללא צורך להודיע מראש למשתמשים, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה כלפי האתר בקשר לאמור. 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושם הבלעדי של הבעלים והאתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לבעלים ולאתר זכויות קניין רוחני בין היתר בכל העמודים, התוכן והמידע המתפרסמים באתר, בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות, תיאור הנכסים, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
בעצם השימוש באתר ו/או בעצם אישור תנאי תקנון זה, המשתמש מקנה לאתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שהמשתמש מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה כלפי האתר בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידו כאמור לעיל. המשתמש לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש בתכנים כאמור והוא לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום בנוגע לשימוש כאמור בתכנים. 
השימוש באתר אינו מקנה למשתמשיו רישיון או זכות אחרת לעשות שימוש בקניין הרוחני של החברה ו/או של צד שלישי כלשהו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של האתר מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפירה את הוראות דיני הקניין הרוחני.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר ו/או להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתו של האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו”ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.
פרסומים המופיעים באתר הנם קניינם של המפרסמים באתר ולכן אין לעשות בהם שימוש הפוגע בזכות זו. אין לבצע קישור לפרסום כלשהי ללא הסכמת המפרסם.

שיפוי
המשתמש מתחייב לשפות את האתר, הבעלים וכל מי מטעמם לרבות עובדיהם, מנהליהם, בעלי מניותיהם וכל גורם אחר מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שיגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי השימוש באתר כמפורט בתקנון זה ו/או הפרת החוק על ידו בקשר עם השימוש באתר ו/או תביעה ו/או דרישה של צד שלישי כלשהו בקשר או כתוצאה מתכנים שהעלה ו/או מסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או לאתרים אחרים וכן ביחס לכל הפרה אחרת של הוראות תקנון.

דין וסמכות שיפוט
הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. 
סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת בעניין האתר ו/או התקנון ו/או השימוש באתר וכל הנובע ממנו תוקנה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.
במקרה שהשימוש באתר נעשה ממדינה שאינה ישראל, על המשתמש לוודא כי השימוש הנו בהתאם להוראות הדין החלים במדינה זו (ו/או בכל מדינה אחרת שתחום השיפוט שלה עשוי לחול ביחס לשימוש כאמור), אולם בכל מקרה על היחסים בגין האתר למשתמש כאמור יחול האמור לעיל.